• info@tovtraining.nl
 • 0657329170

Archives

 • -

Psalm 16:11

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. (HSV)


 • -

Exodus 16:11-27

11  De HEER zei tegen Mozes:
12  ‘Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: “Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God ben.”’ 13 Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. 14  Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. 15  ‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft.  16  De HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’ 17  De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. 18  Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen als hij nodig had. 19  Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. 20  Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets; de volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht. 21  Elke morgen verzamelde ieder zo veel als hij nodig had; zodra de zon begon te branden, smolt het weg. 22  Maar op de zesde dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid: twee omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Mozes melden.23   Mozes zei tegen hen: ‘De HEER heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een heilige sabbat ter ere van de HEER. Bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken, en bewaar wat er overblijft tot morgen.’ 24  Ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen; nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. 25  ‘Dit moet u vandaag eten, ‘zei Mozes, ‘want vandaag is het sabbat, een rustdag ter ere van de HEER, en zult u buiten het kamp niets vinden. 26  Zes dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het sabbat, dan is het er niet.’ 27  Toch gingen sommigen ook op de zevende dag op zoek, maar ze vonden niets.


 • -

Openbaring 13:8

8  En allen die op de aarde wonen
zullen hem aanbidden,
zij van wie de naam niet is geschreven
in het boek des levens van het lam
dat geslacht is
van vóór de grondlegging der wereld.

Naardense Bijbel


 • -

Romeinen 15:10

Verheugt u, heidenen, met zijn volk.

NBG vertaling


 • -

Genesis 1:14

En God zei: ‘Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren

Nieuwe Willibrord Vertaling 1995


 • -

Johannes 10:22,23

22 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.
23  En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

Bron: Herziene Staten Vertaling


 • -

Daniel 8:13-14

13  Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden; het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer?
14  En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Bron NBG vertaling


 • -

Johannes 10:22

Toen kwam het Vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het was winter.

Bron NBG vertaling


 • -

Mattheus 24:15-25

15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats-laat hij die het leest, daarop letten! –
16  laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
17  Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,
18  en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
19  Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
20  En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.
21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
22  En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.
23  Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet;
24  want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij-als het mogelijk zou zijn-ook de uitverkorenen zouden misleiden.
25  Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Bron: Herziene Staten Vertaling


 • -

Openbaring 21:22-25

22  Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
23  En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
24  En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.
25  En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.

Bron: Herziene Staten Vertaling


Maanstand

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love