• info@tovtraining.nl
  • 0657329170

Chanoeka: vooruitblik op de eindtijd

  • 0
chanoeka kandelaren

Chanoeka: vooruitblik op de eindtijd

Tags : 

In december viert Israël het grootste familiefeest: Chanoeka. Het Chanoeka feest wordt één keer in een bijzin in de Bijbel genoemd. Johannes vermeldt dat Jezus op dat moment in Jeruzalem was, Johannes 10:22. Chanoeka gedenkt de bevrijding van Israël van de onderdrukking door Antiochius IV en de her-inwijding van de tempel in het jaar 165 voor Christus. De meeste kerken doen niet aan Chanoeka, maar het zou wat waard zijn om minstens eens per jaar naar deze geschiedenis te kijken. De profeet Daniël heeft namelijk op de dag nauwkeurig voorspeld hoelang de ontwijding van de tempel zou duren, zie Daniel 8:13-14. Nu kun je natuurlijk denken: “wat vervuld is, is vervuld”. Maar Jezus gebruikt dezelfde profetie om de gebeurtenissen van de eindtijd aan te duiden. Reden temeer om wat nauwkeuriger te kijken naar de geschiedenis van dat feest.

Chanoeka en de Makkabeeën

Antiochius IV was een gedreven man. Hij vond het Griekse denken superieur aan alle andere religies in de wereld. De Grieken hadden immers heel tolerant een menigte aan goden die je mocht vereren. Onder het mom van, ‘ik heb het beste met je voor’ werd deze tolerante houding verplicht gesteld in heel het rijk. De verering van maar één God werd gezien als een kortzichtige intolerante daad. Hij vond gebruiken als ‘rusten op de sabbat’ en ‘het offeren aan slechts één God’ achterhaald. Ook de angstvallige vermijding van varkensvlees vond Antiochius maar niks. Hij verlangde wat meer ruimte in het denken van zijn onderdanen. En dus besloot hij dat op zeer intolerante wijze met geweld op te leggen. Je werd verplicht varkensvlees te eten, als je dat niet wilde, werd je gedood. Studie van de Thora werd streng verboden, offeren aan Jupiter werd verplicht. Antiochius richtte zelfs een altaar voor Jupiter op in de tempel en hij ontwijdde het altaar van de Heer door er een varken op te offeren.

Uiteindelijk kwam een priesterfamilie in opstand tegen deze onderdrukking. Het verhaal over die opstand staat beschreven in het apocriefe boek  Makkabeeën. Na een heftige strijd werd Jeruzalem heroverd, de tempel weer gereinigd en het altaar voor de Heer opnieuw gebouwd. Het Chanoekafeest van acht dagen lang werd ingesteld om dit te vieren.

Chanoeka in het Boek Daniel

In Daniel 8 wordt deze situatie profetisch beschreven. Zelfs het aantal dagen dat er niet geofferd zou kunnen worden was van tevoren beschreven. Daniel was zo nauwkeurig dat je haast zou denken dat hij erbij was. De zeer belezen Bijbelkenner en liefhebber van het Hebreeuws John Gill, heeft in de 18de eeuw elk vers van Daniel 8 naast de oude geschiedenisboeken gelegd. Je krijgt dan een perfecte match van historische feiten en het profetisch woord.[ii] God wist van te voren dat dit onheil zou komen en heeft zijn volk daarop voorbereid. Het is misschien goed om je te realiseren dat als Antiochius IV in zijn opzet was geslaagd, de beloofde Messias niet meer had kunnen komen. Er was dan geen godvrezende Maria of Elisabeth meer geweest, noch apostelen, noch een kerk. Maar God die wist dat het kwam, heeft zijn volk Israël door zijn profeet Daniel van te voren voorzegd hoe het zou gaan en hoe lang het zou duren. Dit dat gaf ze de kracht om stand te houden.

Chanoeka en de eindtijd

Jezus beschrijft in Mattheus 24:15-25 hoe het er aan toe zal gaan in de dagen vlak voor zijn komst. Hij begint zijn beschrijving met een verwijzing naar Daniel 8 “Als u dan de gruwel van verwoesting ziet staan, waarover Daniel heeft geprofeteerd….” De vervulling van Daniel 8 is blijkbaar nog niet volledig. Wat in de tijd van de Makkabeeën gebeurde zal opnieuw gebeuren. Totale tolerantie voor alle goden van de wereld, behalve voor de aanbidding van de God van Israël. Een grote verdrukking voor degenen die trouw willen blijven aan de Heer. Jezus zegt over deze tijd dat deze dagen verkort zullen worden. In het boek Openbaring wordt het getal 1290 dagen genoemd. God weet precies wat er gaat gebeuren in de eindtijd. Als de nood hoog is, dan zal de redding komen, de Grote priester zal komen met zijn Engelen en troost brengen aan de verdrukten en oordeel vellen over de goddelozen.

Natuurlijk valt over dit onderwerp nog veel meer te zeggen. Chanoeka duurt acht dagen, tijd genoeg dus om elke avond een kaars extra aan te steken en je te verdiepen in wat de Heer hierover wil zeggen. Petrus schrijft in zijn brief dat we de profetische woorden goed moeten bestuderen, wanneer we deze tijd zien naderen. Niet om te somberen en ons druk te maken over hoe erg het allemaal niet gaat worden. Maar omdat we hoop mogen houden op de verlossing die zal komen. Zo valt er ook in de donkere dagen iets te vieren.

 

[ii] Lees het commentaar van John Gill  online. //www.ewordtoday.com/comments/daniel/gill/daniel8.htm


Maanstand

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love