Maand: februari 2015

Wine and Matzah | © Blueenayim | Dreamstime Stock Photos

Pesach voor christenen?

Categorie : Pesach

 

Vier redenen waarom je als christen Pesach kan vieren.

Waarom zou je eigenlijk als christen de Pesach vieren? Voor dat vieren zijn vier goede redenen te geven. De eerste is dat Paulus in het Nieuwe Testament de gemeente oproept om het Pesach feest te vieren. 1 Corinthe 5:7 zegt: “laten wij dan ook het feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht.” Paulus wijst daarmee op een historische gebeurtenis. Jezus stierf op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Hij gaat ervan uit dat de Corinthiërs dit feest als gemeente vieren en hij spoort hen daarom aan bepaalde zaken in de gemeente op te lossen. Maar er is meer.

De tweede reden vergt wat meer uitleg. Openbaring 13:8 zegt: ‘Het lam van God staat als geslacht van voor de grondlegging van de wereld.’ Omdat God eeuwig is, is de dood van Jezus opgenomen in zijn eeuwig zijn. De Pesach viering van Israël is daarom niet alleen een voorafschaduwing, maar ook een weerspiegeling van de dood van Jezus, die in God voor de grondlegging van de wereld al vast stond.

Pesach volle rode maan
Photo by jurvetson

God wist dus van te voren dat zijn reddend handelen op een bepaald moment in de tijd zou plaatsvinden. Daarom heeft Hij, direct toen Hij de tijden van deze wereld schiep, de maan naast de aarde geplaatst. De maan heeft schijngestalten. Ze groeit van een kleine sikkel naar een volle maan en krimpt dan weer terug. Direct al in Genesis 1 zegt God dat dit zo is zodat de maan daarmee een teken aan de hemel is waardoor we kunnen zien wanneer het Gods feesttijd is. Dat staat letterlijk zo in Genesis 1:14. Helaas hebben de meeste vertalingen het woord feesttijd vertaald met het woord “vastgestelde tijd” of zelfs met “seizoen”. In Psalm 104:19 wordt echter bevestigd wat in Genesis 1:14 ook al staat. De maan is geschapen tot teken van de feesttijden van de Heer. In het Hebreeuws staat daar het woord Mo’adim. Mo’adim is een woord dat niet zoveel voorkomt in de Bijbel en dat volgens taalkundigen vooral feesttijd of hoogtijdag betekent. Mo’adim wordt ook gebruikt in Leviticus 23, één van de belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel over de Feesttijden van de Heer. Het reddingsplan van God stond al vast voor de grondlegging van de wereld. De tijd waarop dat reddingsplan ten uitvoer zou worden gebracht dus ook. God noemt deze dagen Zijn feesttijden. Hij verheugt zich al van voor de grondlegging van de wereld over het moment van verlossing. Daarom noemt hij zijn feesttijden ook eeuwige instellingen. Waarom zouden wij niet met hem deze dag meevieren op aarde?

En goede vrijdag dan?

Soms hoor je mensen wel eens zeggen: “Wij vieren Pesach gewoon op goede vrijdag, het komt toch echt niet zo op een dag aan.” Laat ik voorop stellen niets te hebben tegen de viering van goede vrijdag als moment om het lijden van Jezus te herdenken. Maar ik denk niet dat we eigenwijs moeten zijn door te schuiven met Gods feesttijden. Als u een uitnodiging stuurt voor een jubileum aan uw familie, kijkt u toch ook raar op als sommige gasten niet op de dag zelf komen opdagen, maar gezellig een paar dagen later komen?

Dat brengt ons bij de derde reden om Pesach te vieren: Het voorbeeld van Jezus. Is het niet opmerkelijk dat Jezus er alles aan deed om er voor te zorgen dat zijn sterven zou plaatsvinden tijdens Pesach? Hij liet zich niet arresteren voordat “zijn tijd” gekomen was. Jezus hield zich strikt aan de vastgestelde tijd van God. Dat wordt ook regelmatig in de evangeliën zo benoemd. Jezus stierf daardoor op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Hij vervulde ook stipt het volgende grote feest van God toen hij met Pinksteren de Heilige Geest uitstortte over de gelovigen. Jezus hield rekening met de vastgestelde tijden van verlossing. Go(e)d voorbeeld, doet goed volgen toch?

Waarom viert de kerk dan in het algemeen geen Pesach?

De Heer Jezus en de apostelen vierden de feesten van de Heer zoals ze in Israël werden gevierd..Paulus roept de grotendeels heidense kerk van Rome op, zich te verheugen met Israël, Romeinen 15:10! Aangezien Israël zich verheugt tijdens Gods feesten, zijn niet-Joden daar dus van harte voor uitgenodigd. Helaas verslechterde de relatie tussen Joden en christenen daarna snel. Toen de kerk in 325 A.D. staatsgodsdienst werd heeft zij –tot haar schande- alles wat Joods was verketterd en is zij de onderdrukker van de Joden geworden. Onder druk van keizer Constantijn heeft de kerk toen de datum van de Pasen verschoven zodat de kerk nooit meer met die (schrik niet) “vervloekte Joden en Godsmoordenaars” samen dit feest zou vieren. Daarom valt christelijk Pasen nooit samen met het Joodse Pesach en vallen goede vrijdag en Pesach zeldzaam samen. De redenen dat we geen Pesach vieren zijn dus niet echt iets om trots op te zijn, misschien zelfs wel iets om berouw over te betonen.

Ondanks dit officiële beleid hebben tot in de zesde eeuw christenen toch steeds samen met de Joden de Bijbelse feesten gevierd. Daar werd overigens scherp tegen gepreekt in de kerk. In de 8ste eeuw wordt zelfs de banvloek gezet op het vieren van “Joodse feesten”. Dat brengt ons op de vierde reden om Pesach te vieren. Wanneer je je bekeert van de oude Jodenhaat in de kerkelijke tradities kun je opnieuw gehoor geven aan de Bijbelse oproep om samen met Israël feest te vieren.

Berouw over wat is gebeurd.

Omdat wij door Pesach te vieren ons verbinden met Israël moet duidelijk zijn dat in de viering niet alleen de tranen doorklinken van de slavernij van Egypte, maar dat er ook tranen zijn over de vervolging die zij onder de handen van de christenen leden. Deze vervolging is gruwelijk geweest. Joden zijn door christenen vermoord en verbannen. De vrouwen werden verkracht. Het ritueel tijdens de Pesach maaltijd om de deur open te zetten om te kijken of Elia al kwam, gebeurde eigenlijk vooral om te kunnen horen of de christenen er aan kwamen om de Pesach viering van de Godmoordenaars te verstoren. De geschiedenis heeft diepe wonden geslagen tussen Israël en de gelovigen uit de volken. Zonder zicht op deze geschiedenis en het betreuren daarvan is samen de Pesach vieren een hachelijk zaak.

Hoe kunnen wij dan Pesach vieren?

In de Joodse Pesach viering maakt men zich eigen dat ook deze generatie uit Egypte, het slavenhuis is geleid. Er spreekt een bewustzijn dat men als volk is geroepen. En er speelt een diep verlangen naar herstel van de tempel en de komst van de Messias door de gebeden en liederen heen. Het zal je niet moeten verwonderen dat de Joodse traditie zich impliciet keert tegen de claim dat Jezus de Messias is.

Messiasbelijdende Joden –Joden die in Jezus geloven, vieren Pesach met hun volk omdat zij, ook al geloven zij in Jezus, toch behoren bij Israël dat uit de slavernij is uitgeleid. Zij kunnen dus de Seder maaltijd vieren, maar zullen daarbij een aantal wijzigingen aanbrengen. Ze vieren dubbel feest omdat ze in de verlossing van Egypte een vooruitblik zien op de nog grotere verlossing die Jezus bracht. Gelovigen uit de volken mogen zich aansluiten bij deze wijze van vieren.

Als u niet samen met Joodse gelovigen een Pesach viering kunt bijwonen dan kunt u de Seder liturgie van TOV-training voor christenen gebruiken.


Poerim hamansoren

Poerim voor christenen?

Tags :

Categorie : Poerim

 

De oorsprong van Poerim kun je lezen in het Bijbelboek Ester. In dit bekende verhaal wordt een Joods meisje koningin in het machtige Perzische rijk. De machtswellustige eerste minister van dat rijk, Haman, wil dat iedereen voor hem buigt. Omdat Mordechai, de oom van Ester niet voor hem wil buigen, overtuigt Haman de koning ervan dat alle Joden gedood moeten worden. Haman werpt het lot om de dag te bepalen waarop in het hele rijk de Joden mogen worden gedood en hun bezit mag worden geroofd. De totale uitroeiing van Gods volk dreigt plaats te vinden.

Ester heeft vanaf het begin geheim gehouden dat ze van Joodse afkomst is. Nu is ze de enige die in het paleis de koning op andere gedachte kan brengen. Maar daarvoor moet ze een ongevraagd bezoek aan de koning brengen. Volgens het protocol van het hof mag ze niet ongevraagd naar de koning toe. De straf op overtreding van dit protocol was de doodstraf! Bovendien moet ze kleur bekennen: “ook ik ben Joods”.

Een voorbeeld van overgave

Mordechai zei tegen Ester: “Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.” Een uitspraak die stof tot nadenken oplevert in een tijd waarin opkomen voor Israël als “niet tof” wordt bestempeld.

Ester neemt Mordechai’s woorden ter harte en besluit haar leven te wagen met een onaangekondigd bezoek aan de koning. De koning luistert naar haar en zo wordt Hamans plan verijdeld en wordt Israël gered. Doordat Ester haar leven in Gods hand legt, wordt het volk behouden.

Poerim: De redding vieren

Poerim is net als Chanoeka geen feest van de Heer. Het is een gedenkdag die ingesteld is door Mordechai. Aangezien trouw en respect voor de inzettingen van de vaderen belangrijk is, wordt deze dag toch tot op heden in Israël onderhouden en gevierd.

In Israël zelf lijkt de viering op ons carnaval. Kinderen, maar ook volwassenen, verkleden zich en er zijn optochten in de straten. Opmerkelijk is de gewoonte in sommige orthodoxe kringen om zoveel te drinken dat je de naam van Haman niet meer kan herinneren. In de synagoge wordt het boek Ester gelezen. Daarbij mogen de kinderen telkens als de naam Haman valt zo veel mogelijk kabaal maken met ratels en gegil en gefluit. En natuurlijk wordt is er een feestelijke maaltijd en wordt er een lekkernij gegeten die speciaal voor dit feest wordt gebakken, hamansoren. (zie afbeelding)

Is het je wel eens opgevallen…?

In het boek Ester wordt de naam van God niet genoemd. God blijft achter de schermen. Maar de afstamming van Haman en Mordechai wordt uitgebreid benoemd. En dat is niet voor niets.

Haman is een nazaat van Agag, koning van Amalek. Het waren de Amelekieten die Israël meteen na de uittocht uit Egypte in de woestijn aanvielen. God zwoer hierom een blijvende strijd tegen Amalek. Koning Saul kreeg van God later de opdracht om Amalek uit te roeien. Maar Saul is ongehoorzaam. Hij spaart de leden van de koninklijke familie, waaronder de koning Agag. En zo blijft deze vijand van Gods volk in de wereld. De oude vijand duikt in de persoon van Haman jaren later, tijdens de ballingschap op in de hoogste kringen van het Perzische hof. Opmerkelijk genoeg stuit hij daar op Mordechai, een nakomeling van Kis, de Benjamiet. Kis is de vader van Saul. Het nageslacht van Kis krijgt een herkansing om het kwaad te weerstaan. God is de God van de geslachten en van tweede kansen. En het handelen van mensen brengt Gods redding in de wereld. Een principe dat ook vandaag nog geldig is, ook in ons leven.

Poerim: wat kunnen we er als christenen mee?

Zoals we zagen zijn namen belangrijk. Hier zit een lastig punt. Haman stamt via Amalek af van Edom. In de rabbijnse literatuur is Edom de naam geworden voor de kerk die de Joden vervolgt; die hen verplicht zich te bekeren; hen in getto’s laat wonen; de bron van verbanning en uitsluiting en zelfs van aanranding en moord. Edom is voor hen de kerk die grotendeels de andere kant opkeek tijdens de Holocaust.

Dit jaar is er ook in Nederland opnieuw een openlijke dreiging van geweld tegen Joden. Zou het niet mooi zijn als de kerken daarom dit jaar met Poerim van zich laten horen en solidariteit uitspreken naar de Joodse gemeenschap in hun eigen woonplaats?

Uiteraard is er niets op tegen om ook als christenen dit feest te vieren. Dankzij de moed van Ester en Mordechai bleef Israël immers bestaan zodat de Messias kon komen. Maar het is nog mooier om dit jaar uit solidariteit Poerim te vieren met een Joodse gemeenschap in de buurt.


Pesach Challenge 2015

Categorie : Pesach

Lelystad, 3-4 april vanaf 22.00 uur

Met Pesach vraagt God  aan Israël om een nacht van respect. Respect voor Hem, die hen redt uit de macht van Egypte. Uitgerekend in die nacht werd Jezus gevangengenomen.  En ook Jezus vraagt zijn leerlingen die nacht met hen te waken. De nacht van Pesach 2015 valt samen met goede vrijdag.  Reden genoeg om de nacht wakend, dankbaar en biddend door te brengen.  Een nacht samen met Hem door te brengen in zijn aanwezigheid. Hem je dank te geven en om voorbede te doen voor jezelf, Nederland, Israël en de vervolgde christenen. De discipelen hielden het waken die nacht niet vol. En jij?

Bidden_tekst

 

 

 

 

 

 

 

Waarom zou jij naar de Pesach Challenge komen?

 • Omdat het een bijzondere nacht is waarin we Gods bevrijding vieren.
 • Omdat je eigen relatie met de Heer wel een zetje kan gebruiken.
 • Omdat je gelooft dat gebed helpt  en je wil dat jouw familie en vrienden Jezus leren kennen.
 • Omdat je verlangt naar een nieuwe doorbraak van de Heilige Geest in Nederland
 • Omdat zonder gebed  de redding van Israël Gods plan in deze generatie niet wordt uitgevoerd.

Jezus zei:
“Ben je niet in staat één uur met mij te waken? “
“Zal dan God geen recht doen aan zijn uitverkorenen wanneer zij tot hem roepen dag en nacht?”

OPGAVE is niet verplicht, maar als je van plan bent te komen, laat het ons dan weten, dan zetten we de koffie en thee voor je klaar.!!!  Je kan de pesach challenge gedeeltelijk bijwonen. Lees hieronder meer over medewerkers en programma.

[wysija_form id=”3″]

Medewerkers tijdens de Pesach Challenge 2015

Asaf Pelled namens Joden voor Jezus (Jews for Jesus),

Open Doors medewerker Midden Oosten

Kunstenaar Kees Aalbers

Richard Vos van TOV:Training, Onderwijs en Vernieuwing.

 

Wat gaan we doen tijdens de Pesach Challenge?

 • We gaan Hem eren voor hoe diep Hij ging om mij en jou te redden.
 • We hebben tijd voor uitbundige praise en diepe stilte.
 • We richten onze aandacht op Jezus. Hij ging door grote angst en pijn voor jou en mij.
 • We luisteren naar heel het lijdensverhaal. Kees Aalbers laat ons zien met beeldmateriaal wat dit voor hem betekent.
 • We willen God vragen om doorbraken, voor onszelf, je kerk, Nederland.
 • Onder leiding van een Open Doors medewerker gaan we bidden voor wie nog steeds lijden voor Jezus en deze nacht onvrijwillig wakend moeten doorbrengen.
 • We bidden om kracht om Gods werk te mogen doen. Jezus deed het ook zo, goed voorbeeld doet…
 • We bidden voor familie en vrienden die Jezus niet kennen
 • Onder leiding van Asaf Pelled  bidden we voor Joodse mensen in Israël dat ze ontdekken dat Jezus hun Messias is.

Lelsytad_by_night

 

 

 

 

 

 

 

 

Globaal programma Pesach Challenge 2015

De toegang is vrij.

Tussen de uren is er regelmatig een pauze om te eten, ontmoeten, koffie te drinken of een snak te eten.

Er is catering:Koffie en thee gratis, frisdrank 20ct, broodje kaas 50 ct, broodje warme worst 1 euro.

Tijdstip: Activiteit / onderwerp:
22:00 – 23:00uur Lijdensverhaal deel 1
23:00 – 00:00uur Gebed voor Israël met Asaf Pelled namens Joden voor Jezus (Jew for Jesus)
00:00 – 01:00uur Lijdensverhaal  deel 2
01:00 – 02:00uur Gebed en voorbede: Persoonlijke doorbraken
02:00 – 03:00uur Geestelijke doorbraak in Nederland
03:00 – 04:00uur Lijdensverhaal deel 3
04:00 – 05:00uur Gebed en voorbede Vervolgde kerk
05:00 – 06:00uur Bescherming, zegen, verootmoediging
06:00 – 07:00uur Uitwaaien op de dijk en in de haven. (5 min. loop afstand)

 

 


Maanstand